Seleksjes sneon 16 febr.

Weppers freed 15-2
14 februari 2008
Útslagen en ôflastingen 16-2
15 februari 2008

SDS 1 – Trynwâldster Boys 1    14.30 (der wêze 13.15)
Skelte, Jacob, Tsjeard, Kasper, Hendrik. Tsjipke, Arjan, Henk, Mark, Tjalling, Anne, Harm, Jaap, Feiko

SDS 2 – Leeuwarder Zwaluwen 2   12.00  (der wêze 10.45) (foarlopich)
Jildert, Redmar, Jeroen, Dennis, Marten, Andrew, Stefan, Donny, Sjoerd, Bote, Ralph, Sybren, Willem

AVC 2 – SDS 3     14.30 oere   (fuort 13.00)
Korné, Bauke, Pieter, Sjoerd v Beem, Remco, Paul, Stefan, Wichard, Anco, Jentsje, Wouter, Jan, Jeroen en Arjen van Putten.

Oeverzwaluwen 4 – SDS 4   13.30 oere  (fuort 12.15)
Jelte, Gerlof, Johan, Erwin, Ivo, Romke, Gearard, Coen, Willem, Tiemen, Jaap, Bertus, Tjeerd

SDS 5 is frij

Net oanwêzich:
Geert ?
Feite   – ankel
Erik – skorst
Floris – oan de pil
Wesley – knibbel of sa
Dirk – hamstring
Jelmer – wachtrinne
Dirk Yde – sânsurfe
Robert – búk
Douwe – lit neat fan him heare
Gerrit – wykein fuort
Robert -wintersport
Jan Simon – wintersport
Jos – stake
Pytrik – stiet noch yn Snits
Frank – ferbouwe
Rudy – ferbouwe
Jacob S – haspel
PvP – wintersport
Bas – puffe