Seleksjes sneon 16-3

Weppers tongersdei 14-3
14 maart 2013
Weppers freed 15-3
14 maart 2013

Dit binne de seleksjes fan sneon

Grijpskerk 1 – SDS 1 
12.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Erik, Jacob-Klaas, Wytze, Arjan, Jelmer, Harm, Redmar, Jaap, Elger
Ass.skiedsrjochter : Klaas Pompstra 

SDS 2 – Mulier 2
13.30 : der wêze

14.30 : fuotbalje
Tjeerd, Ayanle, Sjoerd van B., Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Anne, Jort, Robert, Willem, Henk, Ruurd 

SDS 3 – CVVO 3
11.30: der wêze
12.30: fuotbalje
Bauke, Marten, Arjen, Syb, Remon, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse H, Stefan, Mark, Jan, Bote, Ralph

Lions ’66   4  – SDS 4
10.45: der wêze
12.00: fuotbalje
Bram, Erwin, Jelmer, Steffen, Jonathan, Broer Jacob, Arjan, Gert Jan, Gerlof Jan, Doede K, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Doede S, Peter, Tseard.
Riders: Bram, Erwin, Jonathan, Gert Jan

DWP 4- SDS 5
11.00: der wêze
12.15: fuotbalje

Pytrik, Lieuwe Jan, Bertus, Johan, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Robert H, Hans, Ype, Pieter Lieuwe, Jeroen, Ronny, Manolito, Daan (flagger)