Seleksjes sneon 14-2

Weppers freed 13-2
13 februari 2009
Weppers sneon 14-2
13 februari 2009

SDS 1, SDS 3 en A1 sille sneon wer los. Sij dogge dat mei dizze minsken. Se spylje allegear thús.

SDS 1 – Olympia 1  
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Feiko, Marten, Erik, Tsjeard, Hendrik, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Tsjalling, Anne, Harm, Redmar, Jaap en Jelmer.

SDS 3 – Leeuwarder Zwaluwen 3
11.15 der wêze
12.15 fuotbalje

Marten, Remco, Geert, Gerrit, Feite, Pieter, Sytze, Stefan, Eeltje, Andrew, Jentsje, Arjen, Sjoerd en Jeroen.

At SDS 3 niet trochgiet dan is der trainen foar de jonges fan de B-seleksje om 17.30 oere yn de seal.

SDS A1 – Lemmer A 1
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje

Harm Jan, Albert, Peter, Ewout, Wytze, Freek, Jarco, Doede, Arjen, Jacob, Andries, Remco, Kristian
Ronald(?), Elger(?)
Net:
Jelte Pieter (bakke op Kanaryske Eilannen mei de famylje)
Bauke Jan (lêst fan de foet en wintersport)
Jort (ankel)
Peter (werke)

SDS 2 traint moarn om 17.30 yn de seal yn Easterein.