Seleksjes sneon 14-11

SDS League: "Strikkies United" pakt wykpriis!
13 november 2015
Weppers freed de 13e
13 november 2015

SDS 1 – Berlikum 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Sjoerd, Elger
Flagger: Jan Bouke Bouma

SDS 2 – Waterpoort Boys 2
11.00: der wêze
12.00: fuotbalje

Jort, Hendrik E, Marten, Gerrit, Wietse, Feite, Pieter, Jurjen, Sjoerd, Bote, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem,
Flagger: Klaas de Haan

Makkum 4 – SDS 3
giet net troch

Tzummarum 2 – SDS 4

13.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Klaas Bouke, Broer Jacob, Arjan, Gert Jan H, Sytse, Jelte, Thomas, Igor, Ruun, Eeltje, Jort, Peter, Doede

(tip fan Reinier Hitzert: dy nije fan it fjirde moatte jim achteryn sette)