Seleksjes -sneon-

Wepperkes -freed-
1 maart 2007
Oflastingen -sneon-
2 maart 2007

Dat it fjild sneon wiet is, kinne wij fan út gean. At it troch giet is noch de fraach. De folgende wetterrotten binne selekteard. En at se krekt as de mannen fan Zwaluwen 9 goed búkskowe kinne (neist it fjild!) , is moai meinommen

Op baan 1 yn Hearrenfean:
Heerenveense Boys 1 – SDS  1  om 14.30 oere
Tiid fan fuortgean 12.45 oere
Robert, Skelte, Dirk Yde, Tsjipke, Harm, Mark, Henk, Floris, Erik, Tsjeard, Jaap, Jacob, Anne en Jelmer.

Op baan 1 yn Easterein:
SDS 2 – Flevo Boys 2  om 14.30 oere
Om 13.30 oere sitte yn ‘e boks:
Kees, Marten, Geert, Robert, Dennis, Bote, Sjoerd, Sybren, Dirk, Pytrik, Redmer, Jan, Pieter en Wesley. 

Op baan 3 yn Frjentsjer:
sc Franeker 2 – SDS 3    om 14.30 oere
Korné, Wichard, Lieuwe, Jan, Anco, Jeroen, Jentje, Remco, Wouter, Gerlof, Ruurd, Syb, Arjan en Jildert.