Oflastingen -sneon-

Seleksjes -sneon-
2 maart 2007
Wepperkes -sneon-
2 maart 2007

Der is in lyts programma hjoed. Hast alles is ôflast. SDS 1 giet om 13.00 oere trainen.
Mocht SDS 3 ek ôflast wurde dan heare wij it graach op dizze email adressen

  útslach
14:30 SDS 2  – Flevo Boys 2 traine
14.00
12:15 SDS B1 – SneekWitZwart B1  oflast
10:30 SDS C1 – Geel Wit C1  oflast
14:30 Heerenv. Boys 1 – SDS 1

oflast 
traine
13.00

14:30 Franeker SC 2  – SDS 3  oflast
12:45 SDS 6 – SDS 5  oflast