Seleksjes sneon 10-10

Weppers tongersdei 8-10
8 oktober 2009
Weppers freed 9-10
9 oktober 2009

SDS 1 – Nijland 1
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob “Kah”, Hendrik, Tsjipke, Tsjalling, Harm, Redmar, Jaap,  Jacob von Wieren en Arjan


Buitenpost 2 – SDS 2
11.30 fuort
13.30 fuotbalje
Marten, Anne, Freek, Wichard, Bauke, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Mark, Hjalmar, Dirk

WWS 2 – SDS 3
13.00 fuort
14.30 fuotbalje

Harm Jan, Eeltje, Willem, Remco B, Geert, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Gerlof, Jeroen, Ronny, Ralph, Sybren

Tzum 2 – SDS 4
13.45 fuort
14.30 fuotbalje
Remco P, Andrew, Jentsje, Bote, Gerlof, Jelte, Erwin, Lieuwe, Hendrik, Gerlof Jan, Jeroen L, Frans Pieter

Wardy 3 – SDS 5
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Ype, Harm A, Anco, Auke, Christiaan, Marco, Aant, Piet, Klaas, Jacob, Ype, Jappie, Daan, Eddy

SDS 6 – Leeuwarder Zwaluwen 12
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids de B, Steffen, Gert Jan, Sytse, Igor, Boudewijn, Johnny, Jan, Leandro, Martijn, Doede, Bram,