Seleksjes sneon 10-10

Weppers tongersdei 8-10
7 oktober 2015
Weppers freed 9-10
8 oktober 2015

SDS 1 – WPB 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout,  Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Hendrik, Jelmer, Dirk Yde, Jort, Jaap, Elger
Flagger: Jan Bouke Bouma

Lions ’66  2 – SDS 2
10.00: der wêze
11.30: fuotbalje

Sjoerd de V, Hendrik E, Marten, Gerrit, Wietse, Feite,  Jurjen, Bote, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem,
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Boudewijn, Hendrik, Jeroen, Wietse

YVC 2 -SDS 3 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Ids, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Henk, Hans, Robert, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas,
Flagger: de hear Boersma

Leeuwarder Zwaluwen 9 – SDS 4
11.00 der wêze
12.20 fuotbalje
Jelmer, Klaas Bouke, Arjan, Rick, Gert Jan H, Sytse, Igor, Thomas, Ruun, Jort, Wouter Jan, Gert Jan R, Peter, Stefan, Jelle

Net
Wiebe: ankel
Tjipke: hamstring
Harm: read
Pieter de V: siik
Sjoerd v B: darve
Jentsje: kluske
Sjoerd: hamstring
Stephan vn K: ferhúzje
Pieter W: wurk
Harm A: al wer in feessie
Wichard: op it dak
Christiaan: yn é tún
Gerlof Jan: kadootsje keapje foar mem
Peter: knibbel
Broer Jacob: iets mei de keet
Jeroen: bij Ronny
Ronny: bij Jeroen
Ids: de Boer op
Jelte: oppasse
Eeltje: wurk
Doede : ankel
Bram: lies
Wietse V: wurk
Jelle: wurk
Gerrit : wurk