Weppers tongersdei 8-10

Weppers woansdei 7-10
6 oktober 2015
Seleksjes sneon 10-10
8 oktober 2015

Foarútsjen
At je sneons ferlieze dan is it dêrnei koart weromsjen mar foaral foarútsjen. SDS en WPB ferlearen sneon beide en bij WPB sjogge se efkes
foarút nei sneon.

Bartsjinst
Jûn hat Sytse Hibma bartsjinst yn de kantine. Hy hat fêst al wat alderaardichste plaatsjes foar ús útsocht om jûn te draaien.

Skiedsrjochtersnijs
At jim it programma fan sneons sjen wolle, mei de skiedsrjochter derbij, wolle jim witte wa’t de skiedsrjochter fan tsjinst is of alle KNVB skiiedsrjochtersaken, sjoch dan links (lofts) op ús side ûnder it kopke Skiedsrjochters.

Flagje
Jan-Bouke Bouma sil sneon by SDS 1 assistent-skiedsrjochter wêze.

Jeugdtrainers

Eltse woansdei stjit dizze jongerein garant foar in ofwikseljende training foar ús F-kes.

Aldelaaldichst
Permalink voor ingesloten afbeelding


SDS League
De nijste stân fan de SDS League leit jûn yn de kantine en stiet moarn hjir op de webside.

Harsens derby (1604)
Robin van Persie is hielendal klear foar de kraker Kazachstan – Nederlân fan kommende sneon. Hy is hartstikke skerp…….. Of hy hat yn elts gefal skerp iten…….