Seleksjes SDS 2,3,4 en 5.

Wepperkes -tongersdei-
25 november 2004
Wepperkes -freed-
26 november 2004

Hjir de seleksjes foar sneon. SDS 1 is frij. Ús is net bekend nei welke wedstriid as sy ta sille te sjen. De seleksje fan SDS 2 is basseare op de rissultaten fan it squashen fan tongersdeitejûn. De seleksje fan SDS 3 is net hielendal wis. By SDS 4 hawwe sy eindliks wer genôch no as der net ien foar Sinteklaas hoecht te spyljen. By SDS 5 is der noch net bekend wa as der ride sille.

Twadde: Remco, Jan-Simon, Tsjeard, Mark, Henk, Skelte, Jeroen, Syb, Stefan, Ruurd, Frank, Willem, Anne, Jos.
 
Tredde?: Harm-Auke, Pieter, Jan, Gerlof, Jappie, Robert, Arnold, Auke, Lieuwe, Wouter, Jeroen, Ronny, Sjoerd.
 
Fjirde: Ype, Aant, Eddie(traint), Bertus, Jaap, Ype, Klaas, Douwe, Willem, Tjeerd(of/en B1), Folkert-Rients, Ids, Sipke.
 
Fiifde: Evert, Rudy, Tjalling, Geert, Pieter-Lieuwe, Willem, Paulus, Bas W., Bas H., Gearard, Gerlof-Jan, Jacob-Sjirk.
Auto’s ??????????
 
Wa binne der net?
Roel: Drave
Jacob: Hûnne keuring
Jelle: fûgeltsje keuring
Pieter: It dak op by Rienk
Piet Baantjer: Boevejacht
Gerrit Hingst: Gitaarearm
Gerrit T.: Lêst fan blomkoalearen
Dirk de Jong: Makket him klear foar de Kenniskwis.
Dennis D.: Kraanearm

Letter hjoed wepperkes. Hawwe jime noch wat, mail it nei info@vv-sds.nl.