Evenementen in december 2022

SDS League: Pieter Kamstra nimt de lieding!
28 oktober 2004
Seleksjes Blauw-Wit 1 en SDS 1 sneon.
29 oktober 2004

Hjir de seleksjes fan SDS 2,3,4 en 5 foar kommende sneon sa ’t sy gearstald binne troch de betreffende lieders (Klaas, Wouter, Ids en Evert). Foar op- of oanmerkingen moate je dan ek by hun wêze. De siikeboeg bliuwt aardich leech. Mei mar 3 man kinne sy sneontemiddei net iens klaverjasse.

Twadde: Remco, Syb, Feite, Jeroen, Jan Simon, Ruurd, Anne, Jos, Stefan, Skelte, Henk, Robert, Frank en Willem.

Tredde: Sjoerd, Anco, Wouter, Douwe, Lieuwe, Jeroen en Ronny, Jan, Arnold, Auke, Jentje, Harm-Auke, Jappie en Gerrit H.

Fjirde: Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Ype, Tjeerd, Sipke, Aant, Klaas, Roel, Ype, Willem, Folkert-Rients en Jacob-Sjirk.

Fiifde: Pieter, Tsjalling, Rudy, Gerlof-Jan, Jehannes, Bas, Bassie, Willem, Evert, Gearard, Evert, Geert, (Rinse) Joustra, Paulus, Pieter Liuwe en Piet(allinne de 2e helte).
P.s. Piet Kempe fluitet de earste helte en is dus allinne de 2e helte beskikber om te fuotbaljen. Foar de 2e helte wurdt der noch ien socht om te fluitsjen.

Blesseare: Gerrit T.(knibbel), Dirk de Jong (knibbel) en Durk Okkema(revalideert nei ………knibbelblessure).