Seleksjes Blauw-Wit 1 en SDS 1 sneon.

Seleksjes SDS 2,3,4 en 5 sneon
29 oktober 2004
Wepperkes -freed-
29 oktober 2004

Hjir de seleksjes fan Blauw-Wit ’34 en SDS foar kommende sneon.

BLAUW WIT ’34 – SDS 
14.30 oere sportpark “De Gruens”

SDS 1                                     Blauw-Wit ’34 1
Marten Faber                    Dennis Dijkstra
Jacob-Klaas Haitsma          Richard Hiemstra
Wichard Deinum                Marco van der Borg
Gert Jan Hiemstra              Richard Spoelstra
Feite de Haan                   Rene Dijkstra
Floris Hiemstra                  Peter Dekker
Tsjeard Halbersma             Edwin Kuipers
Robert Sybesma                Marco Holwerda
Durk-Yde Sjaarda              Alex Walda
Harm Stremler                   Rene Edens
Hendrik de Jong                 Remco Kuperus
Tsjipke Klaas Okkema          Patrick Veltman
Kees Adema                      Leon v/d Meer k
Mark Postma                     Ronald Papa
                                      Jan Hendrik Buning
                                      John Weening

Opfallend by Blauw-Wit ’34 is de nije trainer. Bert Hollander(ek SC Joure sneins) nimt sneon foar it earst de taken oer fan Ron Kramer dy ’t siik thússit.

By winst sneon is SDS 1 seker fan de 1e perioadetitel!

Dhr. Schukking is skiedsrjochter. Grinsrjochters binne Klaas Overal(SDS) en Egbert Kuipers.

Oan ’t sneon!

P.s. Mei tank oan John Jeronimus fan Blauw-Wit!