Seleksjes SDS 2,3,4 en 5.

Tûkelteam-wepperkes
1 april 2005
Seleksjes SDS 1 en Blauw-Wit ’34
2 april 2005

Hjir dochs noch de seleksjes fan SDS 2, 3, 4 en 5 foar sneon 2 april:

Twadde: Mark, Marten, Jeroen, Gerrit T., Jan-Simon, Ruerd, Dennis, Robert H., Willem, Stefan, Pieter, Skelte en Syb.

Tredde: Anco, Wouter, Jacob-Sjirk, Lieuwe, Jeroen en Ronny, Jappie, Arnold, Gerlof, Jan, Jentje en Harm-Auke.

Fjirde: Jaap, Jelle, Eddy, Stoffel, Ype en Ype, Sipke, Klaas, Durk, Ids en Dak.

Fiifde: Pieter, Piet, Geert, Gerlof, Willem, Jehannes, Gearard, Bas en Bas, Trienus, Rinse en Paulus.

Wa binne der net:
Gerrit H.: Gitare.
Tsjalling: Ferkearing.
Evert: Yn ’t oerwurk.
Jeroen: Yn ‘e tún.
Pieter-L.: Sleepslang op ‘e poat hân.
Aant: Mei in sear ankel op ‘e lisfyts fuort.
Roel: Marathon
Willem: Gjin idee.
Tseard D.: Leide.
Jos: Bonn’n skrieve.
Frank: In stiife en dikke poat.
Jacob P.: Lêst fan ‘e knibbel.