Seleksjes SDS 1 en Blauw-Wit ’34

Seleksjes SDS 2,3,4 en 5.
2 april 2005
Útslaggen sneon 2 april.
2 april 2005

SDS hat foar de rest fan it seizoen dochs noch in trainer fine kinnen. Âlde bekinde Klaas Dykstra nimt de rest fan it seizoen SDS 1 foar syn rekken(Hoi Willem, Foar “Tûkelteam 2:  De trainer” kin ik melde dat we in oplossing fûn hawwe yn de persoan fan âld SDS trainer Klaas Dijkstra út Ljouwert. Hy sil it seizoen by SDS ofmeitsje en hat der sin yn om moarn al foar de groep te stean. Groetnis, Rienk)

Klaas Dykstra sil sneon fuort mei de folgende seleksje:

Earste: Remco, Floris, Wichard, Harm, Kees, Gert-Jan, Robert, Hendrik, Feite, Tsjipke, Tseard, Anne, Mark, Marten en Henk.

Jacob-Klaas is útslúten foar dizze wedstriid, Dirk-Yde sit yn Skotlân en Dirk de Jong is noch net fit.

Dit is de seleksje wêr as Blauw-Wit ’34 1 mei yn Easterein komt:
Dennis Dijkstra, Leon van der Meer, Anton Buning, Edwin Kuipers, Jan-Hendrik Buning, Marco van de Borg, Patrick Veltman, Remco Kuperus, Rene Edens, Richard Roskam, Richard Spoelstra, Willem de Vries, Peter Folkersma, Marco Hilverda, Alex Walda en Ronald Papa.

De pupillen fan ‘e wike binne Rico Kroon en Gerben Strikwerda.