Seleksjes SDS 1 en ONT 1.

Seleksjes SDS 2,3,4 en 5.
25 februari 2005
Wepperkes -freed-
25 februari 2005

Moarn wurdt dan it lêste oere fan de wedstriid SDS 1-ONT 1 spile. Hjir binne de beide seleksjes foar moarn(mei tank oan Sjouke Walinga foar it mailen fan de seleksje fan ONT).

SDS 1 ONT 1
Remco Brouwer Jan Arend Posthumus (k)
Jacob-KlaasHaitsma Arjen Jansen
Tsjeard Halbersma Gert Jan Tolsma
Feite de Haan Henk Numan
Floris Hiemstra Jaap Loopstra
Kees Adema Jeroen van der Honing
Harm Stremler Jeroen van Wijk
Tsjipke-K. Okkema Mario Dekker
Mark Postma Popke Jansma
Henk Postma Rutmer Dam
Dirk-Yde Sjaarda Sietse Jansma
Robert Sybesma Rein Ybema (wk)
Hendrik de Jong Sjoerd Riemersma
Steven Kooistra
Wietze Klaver