Seleksjes SDS 1,2,4 en 5.

Wepperkes -tongersdei-
9 december 2004
Wepperkes -freed-
10 december 2004

Justerjûn hawwe de leiders it wer foarmekoar krigen om hun teams sa gear te stallen dat der wûn wurde kin. De trainer fan SDS 1, Lykle Bleekveld, is noch wat heal en wie der juster net. Hy sil der sneon ek net wêze. Klaas Okkema mocht dus juster sawol de seleksjes fan SDS 1 as 2 byinoar harkje. Om ’t SDS 3 frij is binne der genôch spilers.

Opfallend:
*Jappie Wijnia keept moarn by SDS 2. Twa wiken lyn keept by SDS 3, forige wike kopt by SDS 1 en no wer keepe by SDS 2.
*Remco Brouwer is siik.
*Trienus de Jong makket syn rentree nei moanen lêst fan ‘e ljisk hân te hawwen. Hy docht lyk in stapke omheech, want hy makket syn rentree by SDS 4.
*SDS 5 hat noch gjin skeidsrjochter foar moarn.

Earste: Marten, Floris, Wichard, Kees, Feite, Harm, Jacob-Klaas, Tjipke-Klaas, Dirk-Yde, Hendrik, Robert, Gert-Jan, Anne, Henk.
Pupillen fan ‘e wike: Jesse Vallinga en Jelle de Vries.
 
Twadde: Jappie, Skelte, Mark, Tsjeard, Jeroen, Stefan, Frank, Ruurd, Jan, Pieter, Syb, Auke, Willem, Jos.
 
Tredde: Frij
 
Fjirde: Jaap, Trienus, Eddie, Ids, Bertus, Ype, Lieuwe, Klaas, Ype, Willem, Folkert-Rients, Gerlof, Jentje.
 
Fiifde: Evert, Bas, Tjalling, Rudy, Pieter-Lieuwe, Piet, Gearard, Gerlof-Jan, Pieter, Bas, Paulus, Johannes, Geert, Rinse.
 
Wa binne der net?
Lykle Bleekveld: Net fit
Remco Brouwer: Siik
Gerrit Hingst: Lêst fan ‘e trommelvliezen.
Gerrit T:Winterteanen
Aant: Stiet syn plak ôf oan in jonge hûn fan it tredde 
Dennis D: Kraanearm
Marco H: Hûs bouwe foar syn broer
Robert H: Yn ‘e tún by syn broer
Roel: Lêst fan ‘e poat
Jacob: Hûnekeuring
Dirk de Jong: Krekt opereart oan ‘e knibbel.