Wepperkes -freed-

Seleksjes SDS 1,2,4 en 5.
10 december 2004
Eksklusieve foto’s "operaasje Dirk de Jong".
11 december 2004

Evert wol hegerop
Evert Tanja hâldt nei dit seizoen op as leider fan SDS 5. Hy giet in skeidsrjochters-kursus dwaan en hopet ooit yn it betelle fuotbal te fluitsjen. Syn opfolger by it fiifde is Gerlof-Jan Hofstra(uiteraard yn 2005-2006).

Rektifikaasje!
Hjoed of moarn leit de nije Treffer yn ‘e bus. Juster melden wy dat jimme hjiryn lêze koenen wat Wichard fan seks foar de wedstriid fynt. Dit kloppet net. It is Aukje dy ’t fertelt wat sy der fan fynt. Wichard is neat frege en hat hjir ek neat oer te sizzen.

Seleksje ’t Fean ’58
Fanút Surhústerfean binne ús alfêst de nammen trochjûn fan de mannen dy ’t moarn tsjin SDS 1 fuotbalje moatte. Dit binne se;

H. van Esch, D. Pilat, J. de Jong, J.E. Douwstra, J. Til, L van Houten, M. van der werff, R. Stoker, R. From, R. Veenstra, W. Vrij, W. van Kammen en A. Lanting.

Eten & zweten
 Bron:Algemeen Dagblad
Hoefolle fleskes bier mei je dan nei 90 minuten fuotballe te hawwen?

Midwintercup 2005
Begjin jannewaris wurdt de Midwintercup 2005 spile. Hjirûnder kinne jimme de hiele lotting nochris besjen. Foar de dúdlikheid spilet SDS 1 woansdei 5 jannewaris de foarronde yn Easterein en SDS 2 op tiisdei 4 jannewaris yn Workum.

Bron: Leeuwarder Courant.