Seleksjes SDS 1,2,3,4 en 5 foar moarn.

Wepperkes -freed-
15 april 2005
Utslaggen sneon 16 april
16 april 2005

Moarn spilet SDS 1 de topper út tsjin Broekster Boys om 14.30 oere. SDS 2 mei, lykas foarige wike, nei Hoogeveen. Dit kear spylje sy dêr om 12.15 oere tsjon De Weide en binne de hiele dei kwyt. SDS 3 spilet thús tsjin de Flamingos om 12.30 oere. SDS 4 moat hjirnei om 14.30 oere tsjin Leeuwarder Zwaluwen 10. SDS 5 spilet om 12.45 oere by De Wâlde. SDS A1 is frij. Sy sille wol wat spilers ôfstean oan de senioaren.

Hjir de seleksjes:

Earste: Remco, Skelte, Jan-Simon, Robert, Tjipke-Klaas, Gert-Jan, Hendrik, Harm, Feite, Mark, Kees, Floris, Jacob-Klaas en Tsjeard.
 
Twadde: Marten, Dennis, Gerrit, Pieter, Stefan, Frank, Willem, Jos, Robert, Anne, Jeroen, Ruurd, Henk en Arjen.
 
Tredde: Anco, Wouter, Jacob-Sjirk, Douwe, Lieuwe, Jeroen en Ronny, Jappie, Jan, Jentje, Syb, Auke, Gerlof, Arnold en Harm-Auke.
 
Fjirde: Jaap, Jelle, Eddy, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Tjeerd, Sipke, Klaas, Ype, Folkert-Rients en Roel.
 
Fiifde: Pieter, Piet, Pieter-Lieuwe, Gerlof, Jehannes, Bas, Bas, Gearard, Geert, Trinus, Willem, Rinse, Jeroen en Paulus.

Wa binne der net? 
Wichard: útsluten.
Gerrit H.: Gitare
Dirk Yde: Syn kilt yn ‘e stizel sette.
Aant: Lisfyts in lytse beurt jaan.
Durk: Noch mar efkes in wykein bekomme.
Dirk: By de fysio.
Jacob Plantinga: Noch altiten lêst fan ‘e knibbel
Christiaan Hoekstra: Hûs boue.
Donny Okkema: Op Frânske les.
Peter Sybesma: Lêst fan ‘e knibbel.
Friso Albada: Bekomme fan SDS 3 – ONS 3.
Sjoerd van Beem: Blesseard.
Marco Hoekstra: Helpt syn broer(Christiaan).
Willem Tjalsma: De stêd yn.
Lieuwe van der Brug: Jetlag………….
Rudy Dijkstra: Burkas passe……….
Ivo Donath: Mei bankstellen ride…….
Tjalling Jan Hoekstra: Mei de freondinne de stêd yn.
Klaas Malda: Melke…….
Bert Rienstra: Beune………..