Seleksjes SDS 2,3 en 4.

Sinterklaas
18 november 2004
Seleksjes SDS 1 en ONT 1
19 november 2004

Hjir de seleksjes fan SDS 2,3 en 4. Wy misten Evert juster yn de kantine wêrtroch wy de seleksje fan SDS 5 net melde kinne. As wy goed telt hawwe hat SDS 4 sneon mar 10 man. It sil dochs net sa wêze dat dy âld man út Spanje ynfalle sil by dit 35+ team?

Twadde: Remco, Jan-Simon, Skelte, Anne, Henk, Jeroen, Ruurd, Auke, Stefan, Syb, Frank, Willem, Jos en Arnold(2e of 3e).

Tredde: Harm-Auke, Pieter, Jan, Gerlof, Jappie, Ronny, Jeroen, Lieuwe, Anco, Jacob-Sjirk, Douwe, Arnold(2e of 3e)

Fjirde: Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Ype, Sipke, Aant, Klaas, Willem, Folkert-Rients(komt op ‘e skimmel).

Wa binne der net?
Gerrit T.(knibbel knapt op no ’t hy by Anne-Harm komt, mar is noch net oan spyljen ta)
Gerrit H.(mei syn Zoo nei de 2 Gemeenten yn Jirnsum)
Dirk de Jong(makket him klear foar de Kenniskwis)
Dennis(draaft al wer wat, mar is noch net fit)
Sjoerd-Piet van Beem (moat wurkje foar dy âld keardel út Spanje)
Klaas-Piet Malda (sjoch Sjoerd-Piet)

Sjoerd-Piet en Klaas-Piet mei hun baas.