Wepperkes -freed-

Seleksjes SDS 1 en ONT 1.
25 februari 2005
Alles ôflast!
25 februari 2005

Wa wol moarn efkes flagje??

Voor de wedstrijd Workum-Sds c2 wordt voor een keer een grensrechter gezocht, omdat een van de leiders tijdelijk even is uitgeschakeld. Vele bronnen aan geboord, allemaal bezet.
Voor vervoer is gezorgd, wie voelt zich geroepen om te vlaggen.
AANMELDEN bij Jan Los Tel: 0515 333111

Bytekene 
Sipke Hiemstra hat bytekene en is dus it oar jier ek wer trainer fan it tredde, fjirde en fiifde.

Kriget hy der no noait genôch fan?

Sliepe!
Klaas Okkema waard woansdeitejûn/nacht skille troch Jaap en Aaltsje, de ljochten baarnden noch op it fuotbalfjild yn Wommels. As hy die ek efkes út dwaan koe want se koenen net yn sliep komme. Wierskynlik hawwe sy de hiele nacht net sliept, want Lolke hat sy om 9.00 oere tongersdeitemoarns útdien.

Fuotbalje yn ‘e snie
Jacob-Klaas helle Feite juster raar ûnderút op trainen.
(klik hjir).

Fenfan
As jimme noch foto’s hawwe foar ús rubryk Fenfan, mail it dan efkes nei info@vv-sds.nl.

Yn dit sjurt sil no ien earm fan Maradona net iens mear passe….. Dochs bliuwt it de beste fuotballer dy ’t der west hat(sjoch hjir).

Miskien letter mear!