Seleksjes SDS 1 en ONT 1

Wepperkes -tongersdei-
3 februari 2005
Wepperkes -freed-
4 februari 2005

As it waar sa bliuwt dan liket it derop dat SDS 1 moarn foar it earst nei de winterstop wer los mei. Sy spylje moarn om 14.30 oere thús tsjin ONT. Tige de muoite wurdich om moarn efkes op ‘e Skoalleseize te sjen.

Dit binne de seleksjes fan SDS 1 en O.N.T. 1 foar moarn;

SDS 1 ONT 1
Remco Brouwer Arjen Jansen
Kees Adema Freddie Jelsma
Floris Hiemstra Gert Jan Tolsma
Jan Simon Jelsma Henk Numan
Tseard Halbersma Jaap Loopstra
Robert Sybesma Jan ArendPosthumus (k)
Tjipke Okkema Jeroen van der Honing
Mark Postma Jeroen van Wijk
Dirk-Yde Sjaarda Kees Praamstra (k)
Harm Stremler Mario Dekker
Jappie Wijnia Popke Jansma
Hendrik de Jong Rutmer Dam
Jacob-Klaas Haitsma Sjoerd Riemersma
Wichard Deinum Steven Kooistra
Wietze Klaver
(mei tank oan Sjouke Wallinga, webmaster O.N.T.)
Oan ’t moarn!