Evenementen in december 2022

Wepperkes (tongersdeitejûn)
16 september 2004
Wepperkes (freed)
17 september 2004

Hjir de seleksjes fan SDS 1 en 2 foar moarn. SDS 2 moat om 12.15 oere thús tsjin De Weide. SDS 1 spilet hjirnei om 14.30 oere tsjin Friesche Boys.

Earste: Marten, Kees, Feite, Wichard, Tjipke-Klaas, Floris, Gert-Jan, Harm, Skelte, Tseard, Mark, Hendrik, Durk-Yde, Robert.
 
Twadde: Remco, Gerrit, Jan-Simon, Tseard, Henk, Jacob-Klaas, Anne, Auke, Gerrit, Ruurd, Jeroen, Stefan, Willem, Pieter.
 
Pupillen fan’e wike: Harm Vink en Michel Punter.

Letter hjoed kinne jimme hjir wer wat wepperkes fine en …. de earste stân fan de SDS League. Hawwe jimme noch nijs? Mail it efkes nei
info@vv-sds.nl.