Seleksjes SDS 1 en 2

Kenniskwis (7)
6 februari 2004
Kenniskwis(8)
6 februari 2004

Mei dizze minsken geane SDS 1 en 2 sneon op paad. Hooplik reint it hjoed net en is dan eindliks dat winterskoft in kear foarby.

EARSTE: Broer-Wiebe, Wichard, Harm, Feite, Tjeerd, Tjipke-Klaas, Gert-Jan, Jacob-Klaas, Hendrik, Durk-Yde, Robert, Marco, Jan-Simon.
 
TWADDE: Gerrit, Jos, Auke, Pieter, Willem, Gerrit, Harm-Auke, Stefan, Donny, Syb, Frank, Skelte, Henk, Marten.
 
Blesseert: Jeroen, Dennis, Anne.
 
Útsluten: Floris.