Seleksjes foar sneon.

Seleksje SDS 1 tsjin Oranje Nassau Grins.
16 september 2005
Wepperkes -sneon-
16 september 2005

Hjir de seleksjes fan de senioaren, A1 en C1(!!) foar moarn.
Inkelde opfallende saken:
* By SDS 3 makket heechstwierskynlik Theo Postma út Wommels syn debút. Hy is fan ‘e wike lid wurden fan SDS en spile foarhinne foar …………..VV Nijlân. Soe Theo it earste skiep wêze?????????
* Hendrik de Jong spilet ek dizze sneon foar SDS 1 wylst it einliks syn wykein is om te wurkjen. Soe Ynze Kooistra hjir wat mei te krijen hawwe?
* In sneon fuort mei SDS 4 begjint op in familiefeestje te lykjen. Sipke nimt soan Pytrik by de earm en Tseard nimt soan Bauke mei. Ype hat syn soan Albert ek al benadere en noch efkes en Roel komt mei Robert en Peter op ‘e proppen.
* Degenen dy ’t moarn nei Ljouwert moatte te fuotballen moatte der omtinke dat de dyk tusken Goutum en Deinum ôfslúten is. De heiten fan SDS 4 kinne dus net mei harren soanen nei de Mc-Donalds.
* Skelte giet sawol mei it 2e as it 1e mei.
* Dizze wike hawwe wy in primeur. Wy kinne foar it earst de seleksje fan C1 foar moarn presintearje.

SDS 1 (om 14.30 thús tsjin Oranje Nassau Grins 1):
Remco, Skelte, Jeroen, Feite, Jacob- en Tsjipke-Klaas, Tseard, Floris, Hendrik, Mark en Henk, Dirk-Yde, Robert, Anne en Marten.

SDS 2 (om 12.15 thús tsjin LTC Assen 2):
Marten, Dennis, Robert, Gerrit, Jan-Simon, Stefan, Willem, Jos,, Sybren, Pieter, Arjen, Skelte, Bote, Syb en Remco.

SDS 3 (om 14.30 út tsjin Frentsjer 2):
Sjoerd, Remco, Wichard, Harm-Auke, Anco, Auke, Wouter, Lieuwe, Gearard, Jan, Jeroen, Gerlof, Jelte en Theo.

SDS 4 (om 12.00 út by Nicator 1):
Jaap, Ids, Bertus, Tseard, Ype, Sipke, Trienus, Piet, Roel, Pytrik, Hjalmar en Bauke.

SDS 5 (om 14.30 yn Boalsert tsjin RES 1):
Gerlof-Jan, Willem, Bas, Pieter-Lieuwe, Rudy, Jehannes, Jeroen, Jelle, Ids, Geert, Steffen, Tiemen, Jelmer en Lieuwe.

SDS A1 (om 14.00 uur út tsjin Udiros):
Korné, Ralph, Erwin, Geert, Malcom, Douwe, Paul, Jildert, Feiko, Jelmer, Redmer, Johannes, Sybren en Arjen.

SDS C1 (thús tsjin Berltsum om 10.40):
Harm Jan, Jort, Elger, Kristian, Wiebe, Jacob, Wytze, Jarco, Christiaan, Andries, Ayanle en Arjen.

Wa binne der net:
Marco Brouwer (blesseard)
Albert-Jan (blesseard)
Ruurd (lêst fan ’t ankel)
Jappie (blesseard)
Jentsje (lêst fan ‘e knibbel)
Harm (de meniscus kwyt)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Stoffel (de bus bestjoere)
Pieter G.(syn nije hús ynweidsje)
Jacob P (doart it noch net oan)
Aant (laptopknibbel)
Friso (blesseard)
Jelle (hekkelje)
Christiaan(giet op syk nei lêste dakpan)
Douwe (moat bekomme fan ferline wike)
Folkert R. (wennet yn Boalsert)
Durk O. (tydlik lieder)
Doede(fan C1) (bleseard oan ’t ankel)
Ludze(fan C1)(moat hynders foarbringe)

Witte jim noch mear? Mail nei
info@vv-sds.nl!