Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
6 oktober 2005
Programma/utslaggen sneon
7 oktober 2005

Hjir kinne jim de seleksjes foar de senioaren en A1 wer besjen foar moarn. Jim mei der sels opstellingen fan meitsje. Fansels kinne jim ek sjen wa ’t der net binne.

SDS 1(om 14.30 út by Noordscheschut 1):
Remco, Floris, Jacob- en Tsjipke-Klaas, Anne, Tseard, Mark en Henk, Skelte, Robert, Feite, Hendrik, Dirk-Yde en Marten.

SDS 2(om 12.30 út by Noordscheschut 2):
Robert, Marten, Tiemen, Pieter, Stefan, Hjalmar, Jos, Sjoerd, Bote, Arjen, Gerlof en Sybren.

SDS 3(om 12.30 thús tsjin Meppel 4)
Harm-Auke, Anco, Auke, Arnold, Wouter, Gerard, Remco, Jappie, Theo, Jelte, Frank, Sjoerd en Wichard

SDS 4(om 12.00 thús tsjin Arum 2)
Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Sipke, Piet, Ype, Folkert-Rients, Stoffel, Trienus, Jacob en Durk.

SDS 5(om 14.30 thús tsjin Mulier 3):
Pieter, Jeroen, Rudy, Pieter-Lieuwe, Geert, Tjalling-Jan, Willem, Johannes, Gerlof-Jan, Rinse, Bas en Bas.

SDS A1(om 14.00 thús de topper tsjin Zeerobben A1)
Sybren, Korné, Ralph, Jildert, Paul, Feiko, Bauke, Redmer, Johannes, Erwin, Jelmer, Malcolm, Andrew en Geert.

Wa binne der net:
Harm (te supporterjen by SDS1)
Ruurd (lêst fan syn bil)
Jeroen (blesseard)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Willem (konten woskje)
Arjan (lêst fan ’t ankel)
Remco van Dijk (broadsjes smare)
Dennis (rint mei krukken)
Gerrit T. (beantsjes puntsje)
Syb (strafwurk skriuwe)
Frank (drok yn ‘e pampers)
Aant (op Fryske les)
Friso (blesseard)
Christiaan(de foardoar ferfje)
Van Putten (famyljedei,de computer en de clan gean mei)
Douwe (blesseard)
Jehannes (moat mei de freondinne fuort)
Pytrik (parcours boue foar de “bikkelrun”(survivaltocht) oankommende snein yn Ljouwert)

Wa binne der noch mear net en wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl!