Seleksjes foar it FEC

Oefenprogramma SDS 1
14 januari 2004
SDS1 giet troch yn Fec tournooi
15 januari 2004

Hjir de beide seleksjes foar de Midwintercup yn it FEC yn Ljouwert jûn neffens ús informaasje. Alles ûnder foarbehâld.

SDS 1:
Jan Simon
Robert
Feite
Harm
Peter
Willem
Tsjipke (ynstee fan Anne dy ’t blesseard is)

SDS 2:
Broer Wiebe en Marten
Wichard
Floris
Henk
Dirk-Yde
Jacob-Klaas
Tseard H.en/of B.
Hendrik (net seker)