Seleksjes en weppers freed

Ôfskiedswedstryd Anne Brouwer
19 mei 2016
Ut- en ferslaggen 21-5
20 mei 2016

Programma
It programma fan sneon sjocht er
sa út.

Seleksje SDS 2
SDS 2 sit noch yn de neikompetysje foar promoasje.  Sneon harren earste wedstriid tsjin de Wâlde 2.
De folgjende spilers sille harren beste fuotsje foarsette:
Pieter S
Lourens vd P
Mark P
Hendrik E
Marten F
Wietse F
Feite de H
Jentsje J
Pieter K
Stefan v K
Jurjen L
Bote S
Tjeerd de V
Willem W
Ewout de B
flagger: Klaas de Haan
striker: Dooitze Nauta
Fuort: 10.30
Riders: Boudewijn, Bote, Ewout, Feite
Spylje: 12.00

SDS 4 – sc Stiens 6
14.15: der wêze
15.00: spylje

Arjan, Wietse, Ruun, Peter, Broer, Doede S, Rick, Jorrit, Igor, Eeltje, Sytse, Jelte, Jelmer, Gerrit, mar foar it selde binne it oaren

SDS C1
Mei wat goeie wil fan Makkum C1 tsjin Leovardia C1 kin SDS C1 sneon de promoasje nei de earste klasse helje.  Wij tinke dat er yn Makkum wol wat SDS-er oan de kant stean en de Makkumers oanmoedigje.

SDS E1
SDS E1 kin ek kampioen wurde. At se sneon fan ONS E2 winne, dan is it feest.

Mem-dochter wedstriid MD1

Het seizoen van SDS MD1 is op woensdag 18 mei afgesloten met een wedstrijd “moeder-dochter-voetbal”. Onder toeziend oog van stenen-sjouwende SDS-ers en ondanks een trekker en een heftruck die af en toe door het veld reden, werd er fanatiek gevoetbald. De moeders (en zussen) hebben de dochters laten winnen met 5-3.Hopelijk valt het bij de moeders mee met de spierpijn!Groet,
Aukje Schellens
(regelmiep MD1)

Ald Cambuur yn Littens
At wij efkes reklame meitsje wolle foar dit festijn, freget vv Oosterlittens.  Fansels….

Harsens derby (1715)
Sa ’n goal meie je nea ôfkeure fansels………