Seleksjes en programma SDS – SDS’55

SDS – SDS’55
27 mei 2011
Utslaggen SDS-SDS
28 mei 2011

4 SDS-senioarenteams meie moarn fuotbalje tsjin SDS’55 út Wekerom. It wie justerjûn noch dreech genôch om genôch fuotballers byinoar te krijen. Dit is it rissultaat:

SDS 1- SDS ’55 1
14.00 der wêze 
15.00 fuotbalje
Kristian, Feite, Erik, Jacob-Klaas, Tjipke, Arjan, Jelmer, Mark, Henk, Dirk-Yde, Harm en Jacob.
Assistent-skiedsrjochter is Klaas Overal.

SDS 2- SDS ’55 2
13.00 der wêze 
13.45 fuotbalje
Jildert, Wytze, Bauke, Harm-Jan, Sietse, Syb, Jort, Sjoerd R., Hendrik E., Bote en Ralph.
Assistent-skiedsrjochter is Willem Overal.

SDS 3- SDS ’55 3
13.00 der wêze 
13.45 fuotbalje
Geert, Jentsje, Ronny, Andrew, Jarco, Steffen, Sytse H., Pytrik, Bram S., Gerlof-Jan en Doede K.

SDS 4- SDS ’55 4
14.25 der wêze 
15.00 fuotbalje
Lieuwe-Jan, Pieter-Lieuwe, Willem V., Ids B., Bertus B., Tjeerd D., Lieuwe M., Hans, Bram van B., Ids de B., Jan-Bouke, Gert-Jan, Thomas, Eddy en Robert H.

SDS F2 – SDS ’55 F2
9.33 der wêze(ûngefear) 
10.00 fuotbalje
10.50 ûnder de brûs
11.00 patat en iisko ite
Luca, Wessel, Remco, Bauke, Giel, Sjors en Tom.

Spylskema kommende sneon

Tijd Wedstrijden Scheidsrechter
09:30 Wek.SDS’55 E1 – SDS’47 E1/E2 Sytze Kooistra
09:30 SDS’47 E3,E4,E5 – Wek.SDS’55 E2 Ferry Duipmans
09:30 Wek.SDS’55 F1 – SDS’47 F1 Harm Jakob Vink
10:00 SDS’47 F4/F5 – Wek.SDS’55 F3 Christiaan Plantinga
10:00 Wek.SDS’55 F2 – SDS’47 F2/F3 Sieta Tessemaker
10:30 SDS’47 D2/D3 – Wek.SDS’55 MC Enne Bruinsma
10:30 Wek.SDS’55 MB – SDS’47 D4M/DA2 Scheid.Wekerom
11:30 SDS’47 D1/D2 – Wek.SDS’55 D1 André Bons
11:30 Wek.SDS’55 C1 – SDS’47 C1/C2 Jelle de Boer
12:30 Wek.SDS’55 DA1 – SDS’47 DA1/DA2 Sjoerd Postma
12:30 SDS’47 A1/B1 – Wek.SDS’55 A1 André Vink
13:45 Wek.SDS’55 3 – SDS’47 3-4 Scheid.Wekerom
13:45 SDS’47 2 – Wek.SDS’55 2-3 Auke Eringa
15:00 SDS’47 5-6 – Wek.SDS’55 4 Scheid.Wekerom
15:00 Wek.SDS’55 1 – SDS’47 1-2 Friso Albada