Seleksjes 6-3

Weppers freed 5-3
4 maart 2010
Ut en ferslaggen 6 maart
4 maart 2010

SDS 1 – Oeverzwaluwen 1 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Tsjipke, Jelmer, Mark, Tsjalling, Anne, Harm, Jaap

BVC 2  – SDS 2 
12.00 der wêze
13.30 fuotbalje
Marten, Hendrik, Dirk Yde, Redmar, Freek, Wichard, Jelte P., Gerrit, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Hjalmar, Dirk

Bolswardia 2 – SDS 3 
11.00 fuort
12.15 fuotbalje
Bauke, Willem, Sjoerd vB, Remco, Geert, Jentsje, Pieter, Sjoerd R, Jan, Bote, Gerlof V, Jeroen, Ralph, Hendrik

Makkum 4 – SDS 4
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje

Harm Jan, Remco, Lieuwe Jan, Rudy,  Pieter, Gerlof Jan, Jeroen, Coen, Frans Pieter, Pieter, Ids, Bertus

SDS 5
Eindelik in wykein frij!!!!!

SDS 6 -Scharnegoutum 4
11.30 der wêze
12.00 fuotbalje

Jan B,  Sytse, Pytrik, Johnny,  Thomas, Jan, Bauke Jan, Martijn, Doede, Peter

SDS Da 1- Nok Da1
We spylje om 14.30 op it B-fjild, 13.30 yn `e boks! Sjurts net ferjitte! Seleksje:

Anke
Antje
BW
Geertsje
Hotske
Janneke
Joutsen
Margriet
Sjoukje
Tineke
Tsjerkje
Wilma

Flagger: Feike ??
Lieder: Tsjeard