Seleksjes 4 oktober

Weppers freed 3-10
3 oktober 2008
Utslaggen 4-10-2008
3 oktober 2008

Mocht it sneon allegear trochgean dan binne dit de seleksjes.

WPB 1 – SDS 1
13.00 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Erik, Jacob Klaas, Tsjeard, Dirk, Arnoud, Tsjipke, Jelmer, Henk, Mark, Tsjalling, Harm, Jaap, Floris

Zeerobben 2 – SDS 2 (op keunstgers)
13.00 fuort
14.30 fuotbalje
Feiko, Marten, Jildert, Syb, Dirk-Yde,  Anne, Redmar, Robert, Remco, Wichard, Dennis, Gerrit, Jan-Simon, Eeltje, Sybren

SDS 3 – Joure 2 
11.15 der wêze
12.15 fuotbalje

Bauke, Geert, Pieter, Pieter, Stefan, Hjalmar, Ralph, Andrew, Pytrik, Gerlof Jan, Jentsje, Gearard, Sjoerd R. Jeroen en Ronny
Sjoerd en Jan (lieders)

SDS 4 – Tzum 2 
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Stefan, John, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Ivo, Pieter,  Gert Jan, Romke, Coen, Martijn, Doede, Bram, Frans Pieter, Pieter

SDS 5 – Beetgum 3
13.55 der wêze
14.30 fuotbalje
Anco, Bote, Klaas, Eddy(l), Jelle, Bertus, Stoffel (l), Ype, Harm A., Daan (f), Tjeerd, Auke, Sipke,  Aant, Johnny, Gerrit T., Ype, Folkert. 

SDS A 1 – Oeverzwaluwen A1
Oanwêzich: 13.30
Spylje: 14.30
Remco, Jelte Pieter, Jort, Ewout, Elger, Wytze, Freek, Arjen, Andries, Bauke Jan, Jacob, Doede, Jarco, Wytse, Albert, Peter, Harm Jan, Ronald
Wiebe Jan (wie siik fan ‘e wike, mar…?)
Wat letter!? Klaas (earst mei de hûn nei Snits)
Oeverzwaluwen wie ferline jier in sterk ploech ûnder lieding fan Klaas Okkema.

Wa binne der net:
Hendrik (lieder B1)
Arjan (syn heit helpe)
Jeroen (knibbel)
Feite (??)
Sietse (knibbel)
Donny (stokbôle smare)
Willem (noch in bytsje mear lêst fan de ljisk)
Sjoerd
Ids (blessure)
Paul (it selde as Gerrit H)
Hendrik
Arjen van P. (grutte tean)
Gerlof (Mediamerke)
Johan (KPN)
Bas (siesta)
Gerrit H (it selde as Paul) 
Jacob-Sjirk (knibbel)
Rinse (iepenhuzendeiferkeaper)
Willem V. (knibbelbannen)

Tim ( wurkje)
Christiaan (strjitlizze)
Marco (opperje bij strjitlizzen)
Ids( mei de famylje der op út)
Piet (earring der út helje)
Jappie (kut mei in dakje)
Trienus (ambu)
Durk O. (sa drok!)
Jacob (oplade)
Klaas V (gjin wjirm sykje)
Wiepkje (in finger oan barrels)