Evenementen in december 2022

Reklamebuorden ferplaatse
1 februari 2007
Wepperkes -freed-
2 februari 2007

Fjouwer senioren alvetallen geane sneon de griene greide wer op om te baljen. Yn it oerlis tongersdeitejûn binne de folgende seleksjes gearstald.

SDS 1 nimt it út op tsjin Broekster Boys. It begjint dêr om 14.30 en de seleksje giet om 12.30 fuort.
Jaap, Tsjeard, Jacob, Erik, Henk, Tsjipke, Harm, Johannes, Robert, Skelte, Anne, Geert, Jelmer, Feiko en Mark.

SDS 2 spilet thús tsjin Heerenveense Boys 2. It begjint 14.30 en de seleksje wurdt om 13.30 ferwachte.
Jappie, Robert, Jan Simon, Dennis, Wichard, Jan, Wesley, Pieter, Stefan, Bote, Dirk, Redmer, Sjoerd en Sybren.

SDS 3 oefenet tsjin H’Boys. Om 13.00 reizgje sij ôf nei H.
Remco, Wouter, Frank, Jentsje, Jelte, Syb, Gerlof, Gerrit, Jeroen, Anco, Lieuwe, Pytrik, Ruurd

SDS 6 spilet om 12.45 oer thús tsjin Sleat 3. Graach net te let komme.
Bertus, Willem, Rudy, Rinse, Pieter L, Lieuwe, Harm A, Gerlof, Geert, Coen, Bas, Timen, Romke, oare Bas

SDS B1 oefent tsjin Mulier:
Remco, Johan, Elger, Germ, Peter, Jelte Pieter, Jacob, Wytse, Ewout, Doede, Andries, Bauke Jan,
Net oanwêzich: Jort (foar safolste kear in tik
op de ankel hân, deselde…), Jarco (iepen dei Elephant), Freek (mei de SDS A1 mei)

SDS 5 is frij en ek SDS 4 hoecht al wer net. De A’s sille oefenje, al dogge der al in soad A’s mei by de senioaren.

Wa binne der net (en wêrom):
Hendrik (rúten fan ‘e Jumbo woskje)
Tsjalling (lêst fan it ankel)
Floris (knibbelblessure)
Kees (lere yn Grins)
Marten (op skies)
Dirk Y (neist de skies)
Feite (lêst fan knibbel en earmtakke)
Jeroen B.(giet yn Snits fluitsjend troch it libben)
Gerrit T. (winterstop!!(wêrom?klik
hjir).
Willem (spilet op de fluit)
Arjan P. (op ‘e nij lêst fan de yngroeide teannagel)
Arjan van P. (lêst fan ‘e knibbel)
Jos (te
flitsen)
Christian (hús yn oarder meitsje)
Auke
Hjalmar (wa is dat ek al wer)
Pieter G. (fluitsje)