Seleksjes 3-4

Weppers tongersdei 1-4
1 april 2010
SDS League: "Bundy" pakt wykpriis!
2 april 2010

De seleksje fan sneon. Let op de begjintiden.  

Heerenveense Boys 1 – SDS 1
12.45 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Hendrik, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Mark, Dirk Yde, Harm, Jaap

SDS 2  – Balk 2
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Marten, Anne, Redmar, Freek, Wichard, Bauke, Dennis, Gerrit, Jan Simon,  Sietse, Syb, Hjalmar, Dirk

SDS 3 – Heeg 2 
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Sjoerd vB, Remco, Geert, Jentsje, Pieter, Stefan, Jan, Bote, Gerlof V, Ronny, Ralph, Sybren, Hendrik
 

SDS 4 – Mulier 3
16.00 fder wêze
16.30 fuotbalje
Harm Jan. Eeltje, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Pieter, Jeroen L., Pieter, Stefan, Albert + 1 oare A

SDS 5 – BCV 6
10.15 der wêze
10.45 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm Auke, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Aant, Klaas K., Piet, Durk, Ype, Klaas V., Jappie, Robert en Daan  

SDS 5 – op stap
15.20 bij de
 bushalte yn Wommels.
17.00 úthelje

Seleksje: allegear

Oostergo 3 – SDS 6
13.00 fuort
14.30 fuotbalje

Ids, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Thomas, Jan, Bauke Jan, Martijn, Doede, Bram, Peter