Seleksjes 27-4

Weppers freed 26-4
25 april 2013
Utslaggen 27-4
26 april 2013

De seleksjes fan sneon

SDS 1 – VVI 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Erik, Jacob-Klaas, Dirk, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Jaap en Tjipke.
Ass.skiedsrjochter : Klaas Pompstra

SDS 2 – Balk 2
11.00: der wêze
12.00 : fuotbalje
Redmer, Tjeerd, Ayanle, Bauke, Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Anne, Jort, Robert, Pieter, Jan en Ralph.

SDS 3 – Heerenveense Boys 3
14.00: der wêze
15.00: fuotbalje
Marten, Sytse K, Arjen, Syb, Remon, Willem, Ids, Geert, Jentsje, Sytse H, Pytrik, Andries, Mark en Gerlof-Jan.

SDS 4 – YVC 3

12.30: kofje
13.15: bolje
Douwe, Erwin, Jelmer, Steffen, Broer-Jacob, Arjan, Jelle, Wouter Jan, Dirk S., Ids B., Johan D. en noch twa.

De Wâlde 3 – SDS 5 
11.00: fuort
12.15: fuotbalje

Wichard, Harm Auke, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Lieuwe M., Hans, Peter, Pieter-Lieuwe, Jappie, Jeroen en Ronny.

Wa binne der net:
Grytzen (knibbel)
Johan Postma (drok mei steigerhout)
Harm (ha(r)mstring)
Elger (lêst, mar it kin elger)
Sjoerd van B. (bekomme fan Kroningsspelen) 
Jelte Pieter (keatse? Alwer op fakansje?)
Remco B. (yn ‘e tún dwaande)
Hendrik E. (útwaaie op Tenerife)
Stefan van K. (leit ûnder in auto)
Henk P. (wer lêst fan âlde kwaal)
Sjoerd R. (sjoch Bote)
Bote (drok dwaande mei it tellen fan alle punten fan SDS3)
Bram (tennisje)
Jelte de B. (sjoch Doede)
Jonathan (sjoch Jelte)
Gert-Jan (sjoch Gerrit) 
Gerrit (sjoch Jonathan)
Doede (sjoch Thomas)
Thomas (gjin idee)
Jan (tariede op kampioenskip Ajax)
Bauke-Jan (gjin idee)
Christiaan (Jaap de Blaauw ynflústerje)
Eeltje (te kaarten?)
Doede S. (sjoch Bauke-Jan)
Peter St.
Lieuwe vd B.
Bertus
Pieter G.(te fiskjen)
Sipke (nije fuotbalskuon foar Pytrik helje)
Ype (hat wat oars)
Willem V.
Klaas vd W. (sjoch Stefan van K.)
Manolito