Seleksjes 27-3

Weppers freed 26-3
25 maart 2010
Utslaggen 27-3
25 maart 2010

Sneon meie de folgende spilers wer oantrede. Wa’t net op de list stiet hat him op tiid ôfmelden, fanwege de ljisk, de knibbel, de jubeltean, de skythakke, de sms tomme, de mûs of tennisearm, in feessie,  túnwurk of fanwege it wurk.

Ut betroubere boarne (Stoffel) hawwe wij fernommen dat it aaikwotum berikt is. Ofsizze om aai te sykjen hie dus gjin sin. En foar de neisoarch is it te betiid.

SDS 1 – Broekster Boys 1
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Mark, Dirk Yde, Anne, Harm, Jaap

Heerenveense Boys 2 – SDS 2 
13.00 fuort
14.30 fuotbalje
Marten, Hendrik, Redmar, Freek, Wichard, Dennis, Gerrit, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Hjalmar, Robert, Dirk

SDS 3 – NOK 2 
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Bauke, Willem, Sjoerd vB, Remco, Geert, Jentsje, Pieter,  Sjoerd R, Jan, Bote, Gerlof V, Ralph, Sybren

Oudehaske 5 – SDS 4
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Ronny, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Hendrik, Pieter, Bas, Jeroen, Frans Pieter, Pieter, Klaas K

Leeuwarder Zwaluwen 10 – SDS 5
10.50 fuort
12.00 fuotbalje
Harm Jan, Ids, Bertus, Harm Auke, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Aant, Ype, Jappie, Robert, Stoffel en Daan  

SDS 6 – Roodgeel 4
13.55 der wêze
14.30 fuotbalje

Ids, Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Boudewijn, Johnny, Thomas, Jan, Bauke Jan, Doede, Bram

VVI Da1 – SDS 1 Da1

We balje sneon yn Idskenhüzen om 14.30
Om 13.15 fuort.
De selektie foar sneon:

Amarins
Anke
Annema
Antje
BW
Chrissie
Geertsje
Geertsje
Hotske
Janneke
Joutsen
Margriet
Wiepkje
En 2 fan Da2

Flagger: Feike
Lieder: Durk Okkema
Chauffeurs: Feike en efkes 3 oaren as ferline wike in auto meinimme!
Net ferjitte: Shirts + WETTERSEK! De ballen en de map bring ik by Durk.

Sukses!