Evenementen in december 2022

Weppers freed 23-4
22 april 2010
Utslaggen sneon 24-4
22 april 2010

De seleksjes fan sneon.

SDS 1 – BCV 1
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Jaap, Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Mark, Tsjalling, Harm, Jacob von W. en Marten.

SDS 2  – Leeuwarder Zwaluqwen
11.45 der wêze
12.45 fuotbalje
Marten, Hendrik, Anne, Redmar, Freek, Wichard, Dennis, Gerrit, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Hjalmar, Robert en Dirk.

YVC 2 – SDS 3
11.00 fuort
12.30 fuotbalje
Sjoerd v B, Remco, Geert, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd R., Jan, Bote, Gerlof V, Jeroen & Ronny en Ralph.

SDS 4  frij

CVO 2 – SDS 5
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Erwin, Lieuwe, Ids, Bertus, Ype B.,Harm Auke, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Klaas K., Klaas V. en Daan.  

SDS 6 – SC Franeker 8 
15.30 der wêze
16.15 fuotbalje

Rudy, Ids, Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Igor, Thomas, Bauke Jan, Bram, Martin R., Wytse L. en Elger T.

SDS Da1 -Aldehaske Da1
We meie wer thus en dit kear tsjin Aldehaske! We spielje om 14.30.
De seleksje:
Amarins, Anke, Antje
BW
Geertje,
Geartsje
Hotske
Janneke, Joutsen?? (keatsen?)
Margriet
Sjoukje
Tineke, Tsjerkje
Wiepkje
Flagger: Feike
Lieder: Tsjeard
Skeids: Andre
Wettersek: Tineke


SDS A1 – De Swaech A1 is fersetten nei tiisdei 27 april

Wa binne der net:
Dirk-Yde (knibbelbânnen oprutsen)
Jelte-Pieter (herstellende)
Harm-Jan (sûpkeet opknappe)
Eeltsje (kninehokken skjinmeitsje by de Welkoop)
Henk (drok dwaande mei herstel nei hamstringblessure)
Remco Piek (útrêste)
Willem W. (soe mei Peppi & Kokki nei it swimbad yn Wommels kinne en hat ek noch in bytsje lêst)
Andrew (Wigwam opsette)
Sybren (oan it wurk)
Eddy (docht it yn ‘e broek foar Twente)
Marco H. (SDS 1 troch Dick en tin steune…….)
Aant (foto’s meitsje)
Piet (boeven fange)
Klaas M. (hinnen opleuke)
Durk O. (alwer in jierdei?)
Jacob P. (tas fêst ynpakke foar útsje nei Skylge)
Gerrit T. (kin it fuotbalfjild net mear fine)
Ype T. (sponsers sykje)
Folkert R. (op ‘e bêrn passe)
Jappie (wurdt topskoorder fan SDS)
Friso (fluitet C1)
Jan Bouke (dwaande mei skoaltoernoai)
Gerrit H. (gitaar opskjinje)
Tim H. (gjin idee)
Boudewijn Kramer (siket foeilelijke sjurts)
Johnny Leistra (ûnderweis)
Jan M. (op ‘e trekker)
Leandro (sjoch Tim H.)
Martijn Rispens (sjoch Leandro)
Doede Sysling (sjoch Martijn)
Peter Stuiver (auto’s himmelje)

Witte jim of tinke jim it te witten wêrom as ien der net is mail it dan nei info@vv-sds.nl!