Seleksjes 24-11

Wepperkes -freed-
23 november 2007
Útslagen en ferslagen 24-11-2007
23 november 2007

Dit binne de seleksjes dy’t it sneon dwaan moatte.

SDS 1 hat frij

SDS 2 -CVVO 2 12.00 oere  (der wêze 10.45)
Geert, Feite, Dirk, Arjan, Redmar, Jaap, Dennis, Andrew, Jan Simon, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Hjalmar.

Berlikum 2 – SDS 3  12.00 oere  (fuort 10.43)
Korné, Bauke, Marten, Arjen, Bote, Ralph, Sybren, Remco, Paul, Wichard, Anco, Pytrik, Jentsje, Wouter.

SDS 4 – Waterpoort Boys 3  14.30 oere   (der wêze 14.00)
Erwin, Lieuwe, Ivo, Pieter, Romke, Jacob, Gearard, Coen, PvP, Willem, Tiemen, Bas vd W.

SDS 5 – VVI 4  14.30 oer (der wêze 14.00)
Jaap, Eddy, Jelle, Ids, Bertus, Harm Auke, Tjeerd, Piet, Durk, Roel, Ype T., Klaas V., Christiaan

De folgende  spilers fuotbalje sneon net:

Spilers SDS 1
Wesley (oare drokte)
Mark (studeare)
Dirk Yde (weblog folskriuwe)

Robert S (búk)
Douwe (knibbel)

Jeroen (bij frouljus fuotbal sjen)
Robert H. (knibbel)
Gerrit F. (wurkje)

Willem (webmasterje)
Sjoerd R. (tarissingen meitsje foar liften)
Jos ( surveileare) 

Frank (ûngetiidzje)
Steffen ( )
Jelte (blessure)
Jan ( net fit)
Gerlof V. (wurkje)
Sjoerd van B. ()
Gerlof J.(heit en mem fan fleanfjild helje)
Jeroen (is dwaande de noas de selde kant op te krijen)
Jappie (koache)
Gerrit H (Jimmy)
Johan (mei twa blesearde ankels mobyltsjes ferkeapje)
Bas de H (wurkje)
Rudy (koken met de frou : 2de les LOI)
Trienus (knibbel)
Stoffel (jaaie … mei de bus)
Klaas M. (kuierje)
Jacob (bij it 5de sjen)
Sipke (knibbel)

Ype B (slijmbeursontsteking)

Aant (bukfytse op Mallorca)
Gerrit T (blessure)
Folkert Rients (bij hynderriden sjen)