Seleksjes 24-11

Weppers freed 23-11
22 november 2012
Utslaggen sneon 24-11
22 november 2012

SDS 1 is frij

SDS 2 – Makkum 2 
11.15: der wêze
12.30: fuotbalje
Ewout, Wytze, Arjan, Redmar, Elger, Ayanle, Sjoerd vB, Bauke, Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Anne, Jort,  Henk

SDS 3 – Oudehaske 2
11.15: der wêze
12.30: fuotbalje
Kristian, Johan, Tseard, Arjen, Syb, Remon, Willem,  Ids, Hendrik, Jentsje, Pytrik, Mark,  Sjoerd, Bote, Ralph

SDS 4 – Top  3
13.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Bram, Jelte, Steffen, Jonathan, Broer Jacob, Arjan, Gert Jan, Gerlof, Jelle de J, Thomas, Eeltje, Wouter-Jan,  Tseard V, Bart

SDS 5 – DWP 4
13.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Lieuwe, Ids, Bertus, Wichard, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan Hi, , Christiaan, Robert H., Hans, Peter, Ype, Pieter L., Robert S en Manolito