Seleksjes 23-2-2008

Weppers freed 22-2
21 februari 2008
Utslaggen 23-2-2008
22 februari 2008

Alle seniore-alvetallen moatte sneon los. De technysk direkteur en de lieders hawwe it wer foar elkoar krigen. It programma sjocht er sa út.

Broekster Boys 1 – SDS 1     14.30 oere  (fuort 12.30)
Skelte, Jacob, Tsjeard, Kasper,Hendrik, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Henk, Mark, Tsjalling, Anne, Harm, Jaap en Syb

Drachtster Boys 4 – SDS 2    14.30 oere  (fuort 12.45)
Geert, Jildert, Redmar, Jeroen, Marten, Gerrit, Jan Simon, Stefan, Sjoerd, Sybren, Willem, Wichard, Hjalmar, Remco en Wouter

SDS 3 – Leeuwarder Zwaluwen 4  12.15   (der wêze  11.15)
Seleksje is noch net bekind

SDS 4 – sc Franeker 7     14.30  (der wêze 14.00)
Korné, Sjoerd, Jelte, Jentsje, Johan, Erwin, Ivo, Pieter, Bas, Rinse, Gearard, Coen, PvP, Willem en Tiemen.

Heeg 4 – SDS 5     14.30  (fuort 13.30)
Robert, Jaap, Ids, Bertus, Ype, Harm Auke, Sipke, Christiaan, Piet, Durk en Ype.

Net oanwêzich:
Feite   – ankel
Erik – noch altiten skorst
Floris – rikketik
Wesley – knibbel of sa
Dirk – hamstring
Dirk Yde – sânsurfe
Robert – búk
Douwe – wa?
Robert -knibbel
Jos –
stake
Gerlof – misterieuze Turkse blessure
Lieuwe Jan – wintersport
Rudy – ferbouwe
Romke – wurkje
Jacob S – haspel
Bas – puffe
Eddy – op de bank lizze
Jelle – fluitsje
Stoffel – degradaasjespûk ûntrinne
Tjeerd – hús ynrjochtsje
Marco – A’s nei top liede
Aant – adv
Trienus – beune
Klaas – herstellende
Jacob – rjochtet him op Skearnegoutum 4 SDS 5
Roel – moat rêstich oan dwaan
Gerrit – sjocht der tsjin oan
Folkert- wennet yn Boalsert
Klaas – drok..drok..drok