Seleksjes 21-3

Weppers tongersdei 19-3
18 maart 2015
SDS League: FEITE pakt wykpriis!
19 maart 2015

SDS 1 – Sc Bolsward 1
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Bauke, Jacob, Teun, Hendrik, Wytze, Jelmer, Harm, Jort, Jaap, Elger, Sjoerd de V 
Assistent skiedsrjochter: Rene Zijlstra

SDS 2 – Minnertsga 2
14.00
: der wêze 
14.45: fuotbalje
Kristian, Ruurd, Sjoerd, Hendrik E, Gerrit, Feite, Jentsje, Pieter, Bote, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse,  Willem
Flagger: Klaas de Haan

SDS 4 – Leovardia 6
12.00 der wêze
12.45 fuotbalje
Broer Jacob, Pieter W., Wichard, Rudy, Tjeerd, Gert Jan,   Christiaan, Robert, Jan Simon, Hans, Robert, Pieter-Lieuwe, Klaas, Jeroen, Ronny
Flagger: Daan Boersma

Zeerobben 5 – SDS 5
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Jelle, Bram, Douwe, Jelmer, Arjan, Rick, Gert Jan H, Sytse H, Thomas, Ruun, Eeltje,  Jort, Peter, Doede en Gerrit
Flagger: Stefan vd Velde
Riders: Stefan, Arjan, Sytse

SDS A1 – Makkum A1

11.15 yn bestjoerskeamer
12.00 fuotbalje
Pieter, Jurjen L, Jelle Jan, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe,  Almar,  Pieter, Foeke, Douwe  en Gerwin.
Flagger: Klaas Overal