Seleksjes 2-4

Weppers freed 1-4
31 maart 2011
Utslaggen sneon 2-4
31 maart 2011

Be Quick Dokkum  1 – SDS 1
12.00 der wêze
12.30 fuort
14.30 fuotbalje
Skelte, Feiko, Grietzen, Kristian, Feite, Erik, Jacob-Klaas, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Mark, Henk, Jacob en Marten.
Ass.skiedsrjochter: Klaas Overal
Strykster: Hendrika den Breejen

SDS 2 – Harkemase Boys 2
11.15 der wêze
12.30 fuotbalje
Ewout, Jildert(siik), Wytze, Arjen L, Redmar, Bauke, Jelte P., Jan Simon,  Sietse, Syb, Anne, Jort, Robert(blesseard), Elger, Harm Jan en Willem.

Waterpoort Boys 2 – SDS 3
12.45 fuort
14.00 fuotbalje
Willem, Hendrik, Jentsje, Pieter, Sjoerd R, Jan, Bote, Gerlof V., Ralph, Remco B, Andrew, Thor en Sybren.

Oldeveste 6 – SDS 4 – seleksje noch net bekend
11.45 fuort
13.15 fuotbalje
Eeltje, Christiaan, Jelte, Lieuwe, Johan, Pieter, Bas, Gerlof Jan,  Doede K, Thor, Frans Pieter, Pieter, Willem V,

SDS 5 – Oeverzwaluwen 4
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Christiaan P, Jelte, Lieuwe Jan, Gerlof, Pieter Lieuwe, Hans, Bertus, Tjeerd, Sipke, Christiaan, Lieuwe, Ype, Jappie 

SDS 6 – Ouwesyl 3
15.45 der wêze
16.30 fuotbalje
Bram, Steffen, Sytse, Pytrik, Thomas, Jan, Johan, Martijn, Doede, Bram, Douwe.

SDS DA2 – Tzum DA1
9:00 oere box
9:30 voetballen
Antsje, BW, Hester, Joutzen, Margriet, Nynke, Sietske, Sascha, Sanne-Rixt, Mette, Neeltje, Tryntsje, Jitske en Tessa.