Seleksjes 14-3

SDS League: Wer 2 wykpriiswinners….
12 maart 2015
Weppers freed 13-3
12 maart 2015

Hjir de seleksjes foar moarn.
SDS 4 moat net om 15.30, mar om 16.30 oere fuotbalje yn Berltsum. SDS 5 is frij.
De lju fan SDS 1 en 2 moatte efkes €10,- meinimme foar de bus. En fansels wat sinten foar wat lekkers ûnderweis.

DWP 1 – SDS 1
12.15: oanwêzich
12.30: giet de bus fuort
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Bauke, Erik, Teun, Hendrik, Wytze, Tjipke, Harm, Jaap, Elger, Sjoerd de V.
Assistent skiedsrjochter: René Zijlstra

DWP 2 – SDS 2 
12.15: oanwêzich
12.30
: giet de bus fuort
14.30: fuotbalje
Kristian, Jort, Ruurd, Sjoerd, Geert, Hendrik E, Feite, Jentsje, Pieter K, Bote, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse en Willem.

Berlikum 4 – SDS 4
15.10 der wêze
16.30 fuotbalje
Ids, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Robert H., Jan Simon, Hans, Robert S., Ype, Pieter-Lieuwe, Klaas, Jeroen en Ronny.

SDS 5 – frij

SDS A1 – SWZ Boso Sneek A1
13.35 der wêze
14.30 fuotbalje
Pieter, Jurjen L, Jelle Jan, Stephan, Lourens (?), Martijn, Wiebe,  Almar,  Pieter, Foeke, Douwe , Remon en Gerwin.
Flagger: Tjerk van der Pol