Evenementen in november 2022

Weppers freed 11-10
10 oktober 2013
SDS League: Pro-Team pakt wykpriis!
11 oktober 2013

Oudehaske 1 – SDS 1 (op keunstgers)
13.00 : der wêze
15.00 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Marco, Dirk Yde, Jaap.
Ass. skiedsrjochter René Zijlstra

SDS 2 – Hardegarijp 2 
13
.45: der wêze
14.45: fuotbalje
Sjoerd, Ayanle, Bauke, Jelte P, Gerrit, Feite, Hendrik, Anne, Jan, Jort, Tjeerd, Ralph, Willem, Ruurd


SDS 3 – Workum 3
12.00: der wêze
12.55: fuotbalje
Bauke, Sytse, Henk, Ids, Geert, Hendrik, Jurjen E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Pieter, Remon, Eddy, Bauke Fopma, Pieter Lieuwe

SDS 3 levert twa barkeepers om 16.10

sc Franeker 3 –  SDS 4
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Gerlof Jan, Arjan, Gert Jan, Doede K. Thomas, Wouter Jan, Peter, Doede S, Pieter de Vries, Martijn Hoogerwerf, Jelle de Vries, Pieter Wesselius, Lourens van der Pol

NOK 4 – SDS 5
12.25: der wêze
14.00: fuotbalje

Bertus, Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Christiaan, Robert H, Jan Simon, Hans, Peter, Robert S, Ype, KLaas, Jappie,  Ronny en Daan.

Heerenveense Boys A2 – SDS A1   g.n.t.