Seleksjes 10 novimber

Wepperkes -freed-
7 november 2007
Útslagen 10 novimber
9 november 2007

Dit binne de selesksjes dy’t it dwaan moatte. Wij moatte konstateare dat it briefke wat wij meikrigen wol wat hie fan in puzzel, dus mooglike flaters kinne dizze kear ús net oanrekkene wurde. Sa stie bij Dirk Yde Sjaarda dat dy mei SDS 2 docht: wij ferwachtsje him lykwols net.

SDS 1 -it Fean 58    14.30 oere 
Skelte, Erik, Jacob, Floris, Kasper, Jildert, Hendrik, Tsjipke, Jelmer, Henk, Tjalling, Anne, Harm, Jaap, Syb 

SDS 2 – CVVO 2    12.00 oere
Geert, Feite, Kasper, Wesley, Arjan, Redmar, Dennis, Andrew, Jan Simon, Pieter, Donny, Arjen, Bote, Sybren

Berlikum 2 – SDS 3  12.00 oere    (fuort 10.43)
Korné, Bauke, Marten, Gerrit F., Stefan, Ralph, Remco, Wichard, Anco, Pytrik, Jentsje, Hjalmar, Jan, Jeroen, Wouter

SDS 4 – QVC 4   14.30 oere  (der wêze 14.00)
Sjoerd, Jelte, Steffen, Lieuwe, Ivo, Pieter, Romke, Rinse, Gearard, Coen, PvP, Willem, Tiemen

Zeerobben 6 – SDS 5  14.30 oere (fuort 13.30)
Jaap, Eddy, Jelle, Ids, Bertus, Ype B., Harm Auke, Tjeerd, Sipke, Aant, Durk, Roel, Ype T., Klaas V.

De folgende  32 spilers dogge sneon net mei:

Tsjeard (foet)
Dirk (earm)
Mark (Sweeds museum besykje)
Dirk Yde (geniete fan surfdudes)

Robert S (búk)
Douwe (knibbel)

Jeroen (knibbel)
Robert H. (knibbel)

Willem (útsliepe)

Jos (gjin fytsljochtsjes kontroleare, mar wat dan….)
Frank (hekkelje)
Gerlof (yn Istanboel feessie fiere nei oerwinning op PSV)
Jappie (meniskus blessure)
Gerrit H (top Secret)
Christiaan (blessure)
Rudy (fervje)
Gerlof (stofsûgers ferkeapje)
Johan (blessure)
Jacob S. (yn é rêch)
Bas (CD ’s oan de man bringe)
Bas  vd W (?)
Trienus (tatoetatoe)
Klaas M. (toktok)
Stoffel (poefpoef)
Jacob (tannisse)
Piet (yn ‘e rêch)
Gerrit T (blessure)
Folkert Rients (kofjepads fulle)