Seleksje SDS 1 foar sneon

Nije wepperkes
2 september 2005
Wepperkes -sneon-
3 september 2005

Hjirûnder kinne jim de 15 man lêze dy ’t trainer Marcel Frankena selekteert hat foar de earste fan SDS 1 moarn tsjin HZVV.

SDS 1
Skelte Anema
Remco Brouwer
Jeroen Brouwer
Remco van Dijk
Marten Faber
Feite de Haan
Jacob Klaas Haitsma
Tsjeard Halbersma
Floris Hiemstra
Tsjipke Klaas Okkema
Henk Postma
Mark Postma
Dirk Yde Sjaarda
Anne Stenekes
Robert Sybesma

De nammen stean op alfabetyske folgorde.