Seleksje SDS 1 2020-2021 +oefenprogramma

Teun Heeres werom by SDS!
28 juni 2020
Seleksje SDS Vr.1 2020-2021
1 juli 2020

De seleksje fan SDS 1 foar folgend seizoen is rûn!
Marco Rijpkema hat ôfskie nommen en giet fuotbaljen by SneekWitZwart op sneon. Oan de seleksje binne tafoege keeper Mark Klijnsma dy ’t oerkomt út de JO19 lykas Stan Korbach. Teun Heeres hat earder by SDS fuotballe en komt no werom nei y.f.m. stúdsje/wurk/faam in skoftke bûten de provinsje wenne te hawwen. Hy komt no yn Heerenveen te wenjen. De SDS-Grins-auto is noch altiten yn gebrûk en kin dit seizoen brûkt wurde troch Lourens en Gerwin dy ’t yn Grins wenje/studere en sy kinne Teun moai yn Heerenveen oppikke.
Yn de rin fan foarich seizoen hat Jelte-Pieter Dijkstra de seleksje al fersterke kinnen neidat hy ferhúze is fan Heerenveen nei Wommels.
De seleksje begjint foar it earst wer te trainen op sneon 8 augustus.

De folledige A-seleksje sjocht der sa út:

Jaap Toering
Mark Klijnsma
Luuk van der Schaar
Bauke Dijkstra
Gerwin Sybesma
Erik Haitsma
Jacob-Klaas Haitsma
Remco Hylkema
Jelte Pieter-Dijkstra
Wiebe Heeres
Wierd Hofstra
Frank Bervoets
Pieter Sijtsma
Matthijs Postma
Teun Heeres
Peter Hoogerwerf
Steven van der Pol
Habtamu de Hoop
Hendrik de Jong
Lourens van der Pol
Stan Korbach

Technyske staf:
Haadtrainer: Douwe Posthuma
Assistent-trainer: Robert Hoekstra
Assistent-trainer: Jappie Wijnia
Assistent-skiedsrjochter: Tjerk van der Pol
Fersoarger: Hennie Roubos

It tariedingsprogramma sjocht der sa út: