Teun Heeres werom by SDS!

Sneon sc Heerenveen-clinic! Jou dy no noch op!
27 juni 2020
Seleksje SDS 1 2020-2021 +oefenprogramma
30 juni 2020
Fc Groningen hat dan Arjen Robben, mar wy hawwe Teun Heeres!
Teun Heeres is 24 jier en komt nei 3 jier werom by SDS! 3 jier werom fertrok hy by SDS y.f.m. syn stúdsje/wurk/faam fier bûten de provinsje en no ’t hy yn Heerenveen komt te wenjen hat hy besletten om wer by syn grutte leafde fuotbaljen te kommen. Hy slút yn augustus oan by de A-seleksjes fan SDS.
Wy binne hjir tige mei ynnnommen en winskje him fan herte wolkom!


Teun ea yn de F2 fan SDS en letter yn SDS 1.