SDS’ers derop út

Weppers tiisdei 8-4
7 april 2008
Weppers woansdei 9-4
9 april 2008

Jan en Dirk de Jong binne snein by Barcelona – Getafe west yn it Nou Camp-stadion. In bjusterbaarlike erfaring fansels. Hjir harren ferslach:

We binne wer werom ut it waarme Spanje (24 Graden). In fantastische ervaring om es in keer mei te meitsjen. Us doel wie om Ronaldinho te contractearen. Mei in soart gedoch hiene we hem hast oertsjuche, mar toch seach hij der op it lest fan of.

We hienen him hielendal waarm makke om in moai avontuur oan te gean op de Skoalleseize yn de neicompetitie, want it Nou Camp kin der net tsjin op.

 

It financiele plaatsje wie sa gek nog net. Nei in soart underhandelingen(sjoch foto) hiene we in accoord sluten op de beruchte wol beroemde strjitte (La Ramblas) fan Barcelona.

Alles wie run en we hienen sneintejun ofpraat run 19 oere op it vliegfjild van Barcalona, mar al wie kaam Ronaldinho net. Een echte Braziliaan (krekt as Alves), nei in soart hinne en wer gebel mei de zaakwaarnemer, koene we der ut opmeitsje dat hij der op it leste moment toch fan ofseach en toch graag oantreden bliuwt yn it Nou Camp (sjoch hjir).

 

Undanks dit akkefytsje koe dit us wykein net bedjêrre. It wie in een hiel moai wiekein.

 

Groetnis de scouts


Dirk en Jan de Jong, `de scouts from Holland`.

 
Op snein fansels wol efkes nei it tsjerke, mar dan wol yn it stadion fan Barcelona……..


Dirk “fjild Ronaldinho efkes oan de tosk” as hy ek nei SDS komme wol………


Keeper Valdes bedankt alfêst de Eastereinders dat sy hielendal nei Spanje kommen binne.


Jan de Jong mocht as razende reporter efkes plak nimme yn de parseromte.


Se hienen ynderdaad like goed de hiele wedstryd rekke kinnen, want it bleaun 0-0.