SDS WK-League (14 wedstr.)

Jeugdcoördinatoren en gidsen 2014-2015
15 juni 2010
Weppers woansdei 16-6
15 juni 2010

Syb Overal is net allinnich mear koprinner yn de SDS WK-League. Hy hat der no 3 meikoprinners by krigen wêrfan ien fan de wepmasters. Dy oare stiet noch altiten stiif lêst.

Stân Wa? Wenplak Punten nei 
      Ita-Par
1 Syb Overal Easterein 65
2 Aant Hofstra Wommels 65
3 Jelle Wiersma Wommels 65
4 Lisanne Stenekes Easterein 65
5 Bauke Dijkstra Easterein 55
6 Douwe Durk Reitsma Easterein 55
7 Paul Reitsma Wommels 55
8 Klaas-Bouke Faber Wommels 55
9 Feike Jorritsma Easterein 55
10 Ate Feike de Boer Wommels 55
11 Jan Strikwerda Easterein 55
12 Anke van Asselt Wommels 55
13 Bas van der Weij Easterein 50
14 Wilma Sjaarda Easterein 50
15 Trienus de Jong Lollum 50
16 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta Stiens 45
17 Hammie Westra Wommels 45
18 Jan Simon Jelsma Easterein 45
19 Peter Sijbesma Easterein 45
20 Kees Adema Berlyn 40
21 Hessel Yntema Wommels 40
22 Tsjipke Okkema Wommels 40
23 Tom & Pieter Wommels 40
24 Andrew Feijten Easterein 40
25 Meinte Wesselius Wommels 40
26 Lolke Hofstra Wommels 40
27 Seriette Strikwerda Spannum 40
28 Bote Strikwerda Spannum 40
29 Jeroen Brouwer Wommels 40
30 Robert Sybesma Easterein 35
31 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 35
32 Jan Mulder Waaksens 35
33 Geartsje Klaversma Wommels 35
34 Immie Kamstra Hinnaard 35
35 Jesse Noordmans Spannum 35
36 Anne Stenekes Wommels 35
37 Jacob Plantinga Easterein 35
38 Ids de Boer Grins 30
39 De Sippenserboys
(fam. De Hoop)
Wommels 30
40 Jan-Klaas Faber Wommels 30
41 Hendrik Eringa Spannum 30
42 Arjan Posthumus Wommels 30
43 Ruurd Boorsma Ljouwert 30
44 Johan Delfsma Wommels 30
45 Martin Rienstra Wommels 30
46 Boudewijn Kramer Easterein 30
47 Hendrik de Jong Wommels 30
48 Igor Kalinowski Wommels 30
49 Sytze Kooistra Wommels  30
50 Lieuwe-Jan Yntema Wommels 30
51 Klaas Dijkstra Ljouwert 30
52 Rixt/Reino Wommels 30
53 Jacob van Wieren Wommels 30
54 Pieter Kamstra Easterein 30
55 Bauke Jan Plantinga Easterein 30
56 Jaap Toering Wommels 30
57 Sjoerd van Beem Wommels 30
58 Foeke Reitsma Easterein 25
59 Gearard Posthumus Heerenveen 25
60 Esther Hoitenga Wommels 20
61 Jan-Thomas Faber Wommels 20
62 Jan Stenekes Easterein 20
63 Willem Wijnia Wommels 15