Evenementen in november 2022

Wepperkes -moandei-
17 december 2006
Freez.it nije websidesponser!
18 december 2006

Sûnt septimber 2014 is de SDS sjaal wer te keap.
Sy koste €12,- en binne te krijen by Douwe-Dirk Reitsma:
Tel: 332500 of mail nei douweenjetreitsma@hetnet.nl