SDS siket frijwilligers !!

Portugeze spits Ype skoort 4 kear
3 mei 2003
Sneller ynternette !!
5 mei 2003

Sa as jimme witte stiet by de fuotbalfjilden yn Easterein in kantine. Stifting ‘de Skoalleseize’ beheart de fjilden en de kantine. 

Wy freechje minsken, leden as net leden, om harren op te jaan. En sa no en dan ris yn de kantine te stean. De sneon is yn trije patten ferdield. Fan 9.00 oant 12.30, 12.30 oant 16.30, 16.30 oant 19.30 oere. It binne hiel gesellige oerkes en sa treffe jo ek nochris ien.

 

Wolle jimme mear witte of jimme opjaan, dan kinne jo kontakt opnimme mei de ponghâlder fan SDS, Popko Wijnia, til. 332315. Ek kinne jimme him maile op: popkowijnia@planet.nl.